ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Основними умовами участі в проєктах програми «Горизонт 2020» є актуальна дослідницька тема, наявність організацій-партнерів з європейських країн (країн-членів ЄС або країн, асоційованих членів програми «Горизонт 2020»), які зареєстровані на сайті Європейської комісії (PIC-код та LEAR), і заявка англійською мовою.

Більшість проєктів у Програмі є проєктами співпраці, де головною умовою є створення консорціуму з мінімумом трьома партнерами з різних країн-членів ЄС або асоційованих країн. Право на фінансування від ЄС мають:

 • будь-яка юридична особа, заснована в країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні, або створена за законодавством ЄС;
 • будь-яка міжнародна організація з участю ЄС;
 • будь-яка юридична особа, заснована в третій країні, визначеній у Робочій програмі.

Умови участи консорціуму в програмі:

 • не менше трьох юридичних осіб;
 • кожна з трьох юридичних осіб повинна бути заснована в країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні;
 • жодні дві з трьох юридичних осіб не можуть бути засновані в одній і тій самій країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні;
 • усі три юридичні особи повинні бути незалежними одна від одної.

Партнерами в Програмі «Горизонт 2020» можуть бути:

 • члени Європейського Союзу;
 • асоційовані країни – Албанія, Боснія і Герцеговина, Фарерські острови, Республіка Македонія, Ізраїль, Ісландія, Молдова, Чорногорія, Норвегія, Сербія, Швейцарія, Туреччина, Україна;
 • треті країни;
 • міжнародні європейські організації.

Слід зазначити, що у консорціумі партнери виконують різні функції (ролі), до яких належать:

– координатор проєкту (контактує з Європейською комісією з усіх питань, пов’язаних із підготовкою заявки й виконанням проєкту, відповідає за розподіл фінансування між партнерами й за складання звітів, погоджує інші документи й організаційні питання з Єврокомісією). Координатор проєкту може бути як із числа країн-членів Європейського Союзу, так і з України (але у зв’язку з малим досвідом участі українських підприємств та науковців у європейських проєктах це ускладнено);

– керівник Робочого пакету (Work Package Leader) відповідає за виконання певної частини або деякого завдання проєкту. Він контролює виконання цих робіт і доповідає консорціуму про одержані результати;

– партнер (несе відповідальність тільки за доручену йому роботу). Партнер доповідає керівникові Робочого пакету або координаторові проєкту про ступінь виконання робіт, включаючи фінансову й наукову сторони.

ТИПИ ДІЙ У КОНКУРСАХ «ГОРИЗОНТ 2020»

представлених у межах тематичних напрямів Future and emerging technologies  та Inclusive, innovative and reflective societies:

 Конкурси Горизонт 2020 мають різні типи дій (схеми фінансування). Тип дії визначає обсяг фінансування, аспекти відшкодування та критерії оцінювання.

 • RIA (Research and Innovation Action)

Науково-дослідні та інноваційні дії

 • передбачає участь мінімум 3 установ із 3 країн-членів ЄС/асоційованих країн
 • 100% обсяг фінансування

Фінансування проєктів, що спрямовані на отримання нових знань, вивчення нових або вдосконалення існуючих технологій та процесів, реалізація фундаментальних та прикладних досліджень.

 • IA (Innovation Action)

Інноваційні дії

 • передбачає участь мінімум 3 установ з 3 країн-членів ЄС/асоційованих країн
 • 100% обсяг фінансування для неприбуткових організацій і 70% – для прибуткових

Фінансування проєктів, що спрямовані на розробку виробничих планів, створення нових або вдосконалених продуктів, послуг чи процесів. Проєкти можуть включати тестування, демонстрацію, тиражування, моделювання і т.д.

 • CSA (Coordination and Support Action)

Дії з координування та підтримки

 • передбачає участь мінімум 1 установи з країн-членів ЄС/асоційованих країн
 • 100% обсяг фінансування

Фінансування проєктів, що спрямовані на здійснення заходів із стандартизації, інформування, комунікування, створення та координування мереж, політичний діалог, спільні навчальні заходи та дослідження.

 • ERA-NET Cofund
 • передбачає участь мінімум 2 установ з країн-членів ЄС/асоційованих країн
 • 30% обсяг фінансування

Фінансування проєктів, що спрямовані на підтримку партнерства в державному та громадському секторі, у тому числі спільних ініціатив щодо розробки програм з підготовки та координації спільної діяльності.

ЗАЯВКИ

для кожного конкурсу є доступними на Порталі учасників. Вони містять дві частини:

 ЧАСТИНА A (PART A)

Частина A містить набір форм, які стосуються адміністративних питань проєктної пропозиції.

Форма A1 – загальна інформація про проєктну пропозицію;

Форма A2 – інформація про партнерів;

Форма A3 – фінансова інформація;

Форма A4 – етичні моменти;

Координатор проєкту заповнює форми A1, A3, A4.

Усі партнери заповнюють форму A2.

Фінансові розрахунки подаються у євро та без ПДВ (з ПДВ, як виняток, лише для організацій, які не мають права вимагати його повернення за звичайною процедурою).

Форма A1 містить такі відомості:

 акронім проєктної пропозиції  (абревіатура, коротка назва, яка дозволяє ідентифікувати пропозицію);

 повна назва;

 тривалість проєкту (кількість місяців);

 ключові слова;

 резюме проєктної пропозиції (має бути стислим і точним, відображати цілі, методологію та відповідність робочій програмі);

 наявність попередніх аналогічних пропозицій;

 декларування відповідності, етичності та фінансової спроможності.

У формі A2 вказують:

 PIC-код та юридичну назву організації;

 скорочену назву організації;

 повну адресу;

 правовий статус організації щодо дослідницької та інноваційної діяльності (громадська організація, неприбуткова організація, міжнародна організація, науково-дослідна організація, МСП, академічний сектор і т.п.)

 можливу залежність від інших партнерів;

 дані контактної особи.

Форма А3 – це планування бюджету, поділеного за категоріями витрат.

Форма А4 стосується питань охорони навколишнього середовища, захисту тварин і т.п., які можуть виникати при виконанні проєкту.

ЧАСТИНА B (PART B)

Частина B є технічною характеристикою проєктної пропозиції.

Кандидати повинні довести, що вибрана методологія та плани реалізації є добре продуманими, а консорціум є оптимальним, здатним відповідним чином реагувати на раптові зміни та ризики. Усі пропозиції повинні містити конкретні результати та чітко зазначені строки їх виконання впродовж усього терміну проєкту.

Оформлення пропозиції: не більше 70 сторінок формату A4 для одностадійних конкурсів та не більше 15 сторінок – для двостадійних конкурсів, мінімальний шрифт – 11, усі поля – не менше 15 мм. Титульна сторінка містить назву пропозиції, акронім, список учасників та таблицю вмісту.

Конкурси рамкової програми «Горизонт 2020» можуть мати кілька стадій:

 1. конкурси, що мають одну стадію: повна заявка подається до кінцевого терміну подачі.
 2. конкурси, що мають дві стадії: на кінцевий термін першої стадії необхідно подати загальний опис проєкту (приблизно 10-15 сторінок). У разі успішного проходження першої стадії на другу подається повна заявка.
 3. постійно відкриті конкурси: протягом року є кілька кінцевих термінів для подачі заявки.

Щоб вважатися прийнятою, пропозиція має бути: розміщена через електронну систему подання на Порталі учасників до кінцевого терміну, вказаного в умовах конкурсу; читабельною, доступною та придатною для друку.

Неповні пропозиції є неприпустимими. Тобто наявність усіх запитуваних документів, які зазначені в конкурсі, є обов’язковою. Стандартний перелік документів, що є обов’язковими до подання, якщо інше не зазначено в конкурсі, є таким:

– біографії або опис профілів осіб, які будуть у першу чергу відповідати за проведення запропонованого дослідження та/або інноваційної діяльності;

– список до п’яти публікацій, та/або продуктів, послуг (включаючи широковживані набори даних або програмне забезпечення), або інших досягнень, що мають відношення до змісту конкурсу;

– список із п’яти попередніх проєктів або заходів, пов’язаних із предметом вашої пропозиції;

– опис інфраструктури та/або технічного обладнання, що мають відношення до запропонованої роботи;

– опис третіх осіб, які не представлені серед партнерів проєкту, але тим не менш, робитимуть свій внесок у роботу (наприклад, надання коштів, обчислювальні ресурси тощо).

Пропозиції повинні включати в себе проєкт плану з експлуатації та поширення результатів, якщо інше не зазначено в умовах конкурсу (не вимагається для пропозицій на першому етапі двостадійних конкурсів).